Ngày 5/9/2022 tại Hội trường Công ty CTEC; số 1 Quang Trung Hà Đông, Hà Nội;Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Năm 2020, 2021 hoạt động kinh doanh của CTEC gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch Nghị quyết của Đại hội. Năm 2021 doanh thu đạt 69,243 tỷ đ (KH: >60 tỷ đ); lợi nhuận trước thuế đạt 1,541 tỷ đ (KH: >1,5 tỷ đ); cổ tức đạt 25% (KH: >=10%). Đại hội đã biểu quyết thông qua các giải pháp hoạt động kinh doanh và một số chỉ tiêu chính năm 2022: Doanh thu: >= 60 tỷ đ; cổ tức: >=25%. Đại hoojij cổ đông CTEC đã thành công tốt đẹp.