Quy chuẩn tiêu chuẩn

STT SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
16 QCVN 16_2019 BỘ XÂY DỰNG QCVN 16_2019 Sản phẩm, vật liệu DownloadTài liệu
17 QCVN 11 : 2008/BTNMT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QCVN 11_2008_BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỘ CAO DownloadTài liệu
18 QCVN 10_2014_BXD THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QCVN 10_2014_BXD xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng DownloadTài liệu
19 QCVN 07-7-2016 QCVN 07-7-2016 hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng DownloadTài liệu
20 QCVN 07-5 -2016 QCVN 07-5 -2016 hạ tầng kỹ thuật cấp điện DownloadTài liệu
21 QCVN 07-4-2016 QCVN 07-4-2016 hạ tầng kỹ thuật giao thông DownloadTài liệu
22 QCVN 07-3-2016 QCVN 07-3-2016 hạ tầng kỹ thuật hào và tuynen DownloadTài liệu
23 QCVN 07-2-2016 QCVN 07-2-2016 hạ tầng kỹ thuật thoái nước DownloadTài liệu
24 QCVN 07_1_2016 THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QCVN 07_1_2016 hạ tầng kĩ thuật cấp nước DownloadTài liệu
25 QCVN 06_2020_BXD BỘ XÂY DỰNG QCVN 06_2020_BXD về an toàn cháy nổ nhà và công trình DownloadTài liệu
26 QCVN 06_2010_BXD BỘ XÂY DỰNG QCVN 06_2010_BXD về an toàn cháy nhà và công trình DownloadTài liệu
27 QCVN 04_05_BNNPTNT QCVN 04_05_BNNPTNT quy định chủ yếu về thiết kế DownloadTài liệu
28 QCVN 02_2009_BXD BỘ XÂY DỰNG QCVN 02_2009_BXD Số liệu tự nhiên DownloadTài liệu
29 22/2019/TT-BXD THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QCVN 01_2019 về quy hoạch DownloadTài liệu
30 QCVN 01_2012 THÔNG TƯ BỘ QUỐC PHÒNG QCVN 01_2012_BQP về rà phá bom mìn DownloadTài liệu