Quy chuẩn tiêu chuẩn

STT SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
31 QCVN 01:2019/BXD DỰ THẢO BỘ XÂY DỰNG Dự thảo QCVN 01_2019 về quy hoạch DownloadTài liệu
32 Danh mục TCXD thay thế 5/2014 DownloadTài liệu
33 96TCN 43_1990 CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NHÀ NƯỚC 96TCN 43_1990_ Đo vẽ bản đồ địa hình DownloadTài liệu
34 22TCN251-98 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 22TCN251-98_QT xac dinh E chung_benkelman DownloadTài liệu
35 22TCN223-95 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô DownloadTài liệu
36 22TCN211-93 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy trình thiết kế áo đường mềm DownloadTài liệu
37 22TCN 18-79 TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 18-79 DownloadTài liệu
38 22 TCN 333 - 06 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quyết định Đầm nén đất , đá dăm trong phòng thí nghiệm DownloadTài liệu
39 2026/Qß/BGTVT QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành DownloadTài liệu
40 22TCN 263/2000 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy trình khảo sát đường ô tô DownloadTài liệu
41 22TCN 262/2000 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 22TCN 262 – 2000 khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu DownloadTài liệu
42 22TCN 244-1998 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường DownloadTài liệu
43 22TCN 242-98 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đánh giá tác động môi trường DownloadTài liệu
44 22TCN 211/2006 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 22TCN 211_2006 Áo đường mềm DownloadTài liệu
45 22TCN 58_84 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 22TCN 58_84 Quy trình thí nghiệm bộ khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường DownloadTài liệu