Quy chuẩn tiêu chuẩn

STT SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
46 22 TCN 346-06 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 22 TCN 346-06 Quy trình TN Độ chặt, Phễu rót cát DownloadTài liệu
47 22 TCN 200 : 1989 Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu DownloadTài liệu
48 11TCN 19 -2006 BỘ CÔNG NGHIỆP 11TCN 19 -2006 Quy phạm trang bị Điện, Đường dẫn DownloadTài liệu
49 11TCN 18-2006 BỘ CÔNG NGHIỆP 11TCN 18-2006 Quy Phạm Điện DownloadTài liệu
50 TCVN 9355:2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 1_TCVN 9355_2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC DownloadTài liệu