Lịch sử công ty

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội  hình thành và phát triển qua các đấu mốc quan trọng:

Năm 1985:  Ngày 20/8/1985 Giám đốc Sở GTVT Hà Sơn Bình ban hành Quyết định số 94 QĐ/TC thành lập Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Hà Sơn Bình (trên cơ sở hợp nhất 2 Đội KSTK1 và Đội KSTK2).

Năm 1991: 8/1991: Tái lập tỉnh Hà Tây thì tên gọi mới là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông Hà Tây.

Năm 1992: Ngày 12/9/1992 UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 312-QĐ/UB  thành lập doanh nghiệp nhà nước:  Xí nghiệp KSTK GT Hà Tây.

Năm 1996: Ngày 18/4/1996 UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết số 236-QĐ/UB đổi tên doanh nghiệp nhà nước; theo đó tên gọi mới là Công ty Tư vấn XDCT GTVT Hà Tây (CTEC).

Năm 2004: Công ty Tư vấn XDCT GTVT Hà Tây chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1205-QĐ/UB ngày 09/11/2004 của UBND tỉnh Hà Tây; với tên gọi là: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ TÂY. Từ tháng 2/2005 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Năm 2008: Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội (CTEC).