Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức hoạt động của công ty bao gồm 08 phòng, 03 trung tâm, bao gồm:

  Chức năng hoạt động chính
Ban Giám đốc Điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Phòng Tổ chức hành chính Công tác hành chính, nhân sự, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương
Phòng Tài chính kế toán Công tác tài chính
Phòng Kế hoạch Công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng
Phòng Quản lý Dự án Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng
Phòng Quản lý kỹ thuật Soát xét hồ sơ, sản phẩm trước khi xuất xưởng
Phòng Thí nghiệm và kiểm định Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; khảo sát địa chất các công trình xây dựng
Phòng Tư vấn giám sát Tư vấn giám sát các công trình xây dựng
Phòng Khảo sát Khảo sát địa hình các công trình xây dựng
Trung tâm Tư vấn 1 Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án
Trung tâm Tư vấn 2 Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án
Trung tâm Tư vấn 3 Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án
Phòng Tư vấn đấu thầu Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng, mua sắp thiết bị, hàng hóa,…