Văn bản Quy phạm pháp luật

STT SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 NĐ 20/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 Hiệu lực từ 1/7/2022 DownloadTài liệu
2 Cập nhật một số Văn bản QPPL liên quan DownloadTài liệu
3 TT 06_2021_TT_BXD Thông tư Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021 Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021 DownloadTài liệu
4 NĐ 06/2021 Nghị định Chính phủ Nghị định 06/2021 Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/02/2021 và thay thế NĐ46/2015. DownloadTài liệu
5 132/2008/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 132_2008 Quy định luật CLSPHH DownloadTài liệu
6 127/2007/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 127_2007 Hướng dẫn luật tiêu chuẩn DownloadTài liệu
7 119/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 119_2015 Quy định bảo hiểm trong xây dựng DownloadTài liệu
8 106/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 106_2005 Quy định quản lý điện cao áp DownloadTài liệu
9 98/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 98_2019 sửa ND thuộc hạ tầng kỹ thuật DownloadTài liệu
10 68/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 68_2019 về quản lý chi phí thay ND32 DownloadTài liệu
11 68/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 68_2012 bổ sung đấu thầu và lựa chọn nhà thầu DownloadTài liệu
12 67/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 67_2009 sửa đổi ND127 về luật tiêu chuẩn DownloadTài liệu
13 65/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 65_2018 về thi hành luật đường sắt DownloadTài liệu
14 63/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 63_2014 về Đấu thầu DownloadTài liệu
15 59/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ ND 59_2015 về quản lý đầu tư xây dựng DownloadTài liệu