Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3

Từ 01/7, nhà thầu xây dựng bắt buộc phải mua bảo hiểm TNDS cho bên thứ 3. 

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo quy định mới, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3.Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Về bảo hiểm bắt buộc dân sự đối với bên thứ ba, số tiền bảo hiểm tối thiểu với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất…

2022-03-11 (1) (chinhphu.vn)