CTEC tăng cường mua sắm trang thiết bị hiện đại

Nhằm nâng cao chất lượng thu thập dữ liệu đầu vào (Công tác khảo sát) thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ Tư vấn Khảo sát thiết kế. Năm 2019 Lãnh đạo CTEC đã đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới hiện đại.