Văn bản pháp quy

STT SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 QĐ 3230-BGTVT_2012 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QĐ 3230-BGTVT_2012 quy định về TK mặt BTXM DownloadTài liệu
2 QD 1617_BGTVT_2014 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QD 1617_BGTVT_2014 thử độ sâu của vệt hằn bánh xe BTN DownloadTài liệu
3 QD 1303_UBND_2019 QUYẾT ĐỊNH UBND HÀ NỘI QD 1303_UBND_2019 Thiết kế mẫu hè đường đô thị DownloadTài liệu
4 QD 858_BGTVT_2012 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QD 858_BGTVT_2012 HD ap dung TC trongTK TC mat BTNnong DownloadTài liệu
5 QD 858_BGTVT_2012 QUYẾT ĐỊNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QD 858_BGTVT_2012 _TC trong TK_ BTN nong DownloadTài liệu
6 QD 212_BXD QUYẾT ĐỊNH QD 212_BXD hủy tiêu chuẩn đợt 1 DownloadTài liệu
7 QD 189_UBND QUYẾT ĐỊNH UBND HÀ NỘI QD 189_UBND công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn HN DownloadTài liệu
8 QCXDVN 01_2008 BỘ XÂY DỰNG QCXDVN 01_2008 QUY HOẠCH XÂY DỰNG DownloadTài liệu
9 QCVN 45_2012_BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QCVN 45_2012_BGTVT_Quy chuẩn kỹ thuật QG về bến xe khách DownloadTài liệu
10 QCVN 41-2016 QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QCVN 41-2016 BIỂN BÁO ĐƯỜNG BỘ DownloadTài liệu
11 QCVN 41_2019_BGTVT THÔNG TƯ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QCVN 41_2019_BGTVT BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ DownloadTài liệu
12 QCVN 40_2011_BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QCVN 40_2011_BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DownloadTài liệu
13 26-2010-BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QCVN 26-2010-BTNMT VỀ TIẾNG ỒN DownloadTài liệu
14 QCVN 18_2019_BTNMT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QCVN 18_2019_BTNMT về cảnh bão lũ lụt DownloadTài liệu
15 QCVN 18_2014_BXD THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QCVN 18_2014_BXD về an toàn trong xây dựng DownloadTài liệu