Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=54