Cập nhật một số Văn bản QPPL liên quan

Vừa qua Bộ GTVT ban hành một số Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông; có hiệu lực từ ngày 15/2/2022. Trong đó lưu ý một số nội dung, cụ thể như sau:

1-Thông tư 39/2021/TT-BGTVT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Lưu ý: Việc đấu nối với Quốc lộ (Xác định điểm đấu nối, khảng cách tối thiểu giữa 2 điểm, hồ sơ, thủ tục, quyết định điểm đấu nối).

Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (chinhphu.vn)

2-Thông tư 41/2021/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều TT 37/2018 về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. Lưu ý các nội dung: Đánh giá an toàn dường bộ; Lập Báo cáo NCKT Dự án PPP; Công trình đường bộ bắt buộc phải quan trắc trong khai thác sử dụng; Thời gian sửa chữa lớn, vừa với từng kết cấu áo đường.

Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ (chinhphu.vn)

3-Thông tư 44/2021/TT-BGTVT ban hành Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. (Tham khảo khi lập dự toán liên quan).

Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (chinhphu.vn)