CTEC trúng thầu Gói thầu số 2- Đường Hồ Chí Minh (Đồng Tháp)

Ngày 31/3/2021, Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 1709/QĐ-TCĐBVN; theo đó:

CTEC trúng thầu Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát thiết kế BVTC-Dự toán  công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km2.302+500- Km2.314+500; Km2.340- Km2.323+417, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp.

Gía trúng thầu: 903 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: 45 ngày.