CTEC Trúng thầu gói thầu Tư vấn giám sát Dự án đường sắt (Đoạn Hà Nội- Vinh)

 Ngày 10/11/2020 Ban QLDA Đường sắt ban hành Quyết định số 543/QĐ-BQLDA ĐS phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Tư vấn giám sát số GS-HNV-02B; theo đó:

  • Tên dự án: Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội- TP Hồ Chí Minh; (Gói thầu xây lắp XL-HNV-03)
  • Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đường sắt- Bộ GTVT.
  • Nhà thầu Tư vấn Gíam sát: CTEC.
  • Giá trị hợp đồng TVGS: 2,45 tỷ đ.
  • Hình ảnh dưới: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra công trường thi công