Đường tỉnh ĐT 254 tỉnh Bắc Kạn

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp ĐT 254 , huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn;

Cấp đường: Cấp IV miền núi, chiều rrộng nền B=7,5m, mặt b=5,5m. Tải trọng thiết kế đường: trục xe 12T, mặt đường cấp cao A1, E yc =130 Mpa;  cầu: HL93.

Cấp công trình: cấp 3.

Tư vấn khảo sát, thiết kế: Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC và Công ty CP Tư vấn Phú Thái.

Tổng mức đầu tư: 820 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2017 – 2020.