Giám đốc CTEC bổ nhiệm cán bộ

Ngày 2/6/2022, Công ty CPTVXDGT Hà Nội – CTEC đã tổ chức Công bố các Quyết định của Giám đốc về bổ nhiệm các chức danh: Trưởng, Phó phòng thuộc CTEC. Theo đó ông Vũ Hoàng Tâm: giữ chức Trưởng phòng kế hoạch, bà Trần Thị Tú Anh: giữ chức Phó phòng Kế hoạch; ông Hoàng Văn Vũ giữ chức: Phó phòng Thiết kế 1; ông Nghiêm Minh Phúc:giữ chức Phó phòng Thiết kế 2; bà Chu Thị Ánh Nguyệt: giữ chức Phó phòng Tư vấn đấu thầu.