Văn bản pháp quy

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN TẢI VỀ
1 66/2014/TT-BCA Thông tư Bộ Công an Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 26/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Tai Ve
2 79/2014/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tai Ve
3 40/2013/QH13 Luật Quốc hội Luật số: 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tai Ve
4 27/2001/QH10 Luật Quốc hội Luật số: 27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy Tai Ve
5 03/2017/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
6 01/2017/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
7 42/2017/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Tai Ve
8 78/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng Quyết định 78/QĐ-BXD về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tai Ve
9 79/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
10 31/2016/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
11 30/2016/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
12 29/2016/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
13 153/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14 166/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
15 14/2016/TT-BKHĐT Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Tai Ve
16 15/2016/TT-BKHĐT Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tai Ve
17 16/2016/TT-BKHĐT Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Tai Ve
18 1329/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng
19 172/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng Tai Ve
20 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 Quyết định Bộ Xây dựng Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng