CẦU BÌNH CA, TỈNH TUYÊN QUANG (Đường Hồ Chí Minh)

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Bình Ca và đường hai đầu cầu từ Km 4 + 329,7 đến Km 8 + 678 (Thuộc đường Hồ Chí Minh). Các thông số chủ yếu:  Cấp công trình: Cấp II. Tải trọng thiết kế: HL93, tải trọng người đi 3KN/m2. Tải trọng va tầu ứng với song cấp III: Tầu tự hành 300DWT, sà lan kéo 400DWT. Tĩnh không thông thuyền         B>40m, H=7m (tính từ mực nước H 5%ngày).

Chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố SL = 542.88m. Sơ đồ nhịp : 5x33m + (55+90+55)m + 5x33m. Gồm 3 nhịp dầm liên tục (55+90+55)m bằng BTCT DƯL thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 1/12/2016.

Ngày hoàn thành 15/10/2018.

Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn – hầm.

Nhà thầu xây lắp: Liên danh Công ty TNHH Nhạc Sơn – Công ty cổ phần Đạt Phương – Công ty cổ phần cầu 5 Thăng Long

Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty DINVAI Construcciones, S.A.CUBA. CTEC là Tư vấn phụ.