ĐƯỜNG TRỤC KINH TẾ BẮC- NAM TỈNH HÀ TÂY

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Hà Tây.

Hình thức đầu tư: BT (Nghị định 78/2007/NĐ-CP)

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường;

Cấp đường: Đường vành đai đô thị; Mặt cắt ngang tổng thể trong đô thị:150m bao gåm: MCN dải trái 54m (6 làn xe) + MCN dải phải 42m (6 làn xe) + MCN dải giữa 54m (6 làn  xe). MCN ngoài đô thị: 42m (6 làn xe).

Tổng mức đầu tư: 22.600 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: năm 2008 – 2012.

CTEC cung cấp dịch vụ: Tư vấn khảo sát lập Đề xuất dự án.