CẦU TỪ CHÂU (Huyện Thanh Oai)

  • Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Từ Châu; bắc qua sông Nhuệ.
  • Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDAGT 2;
  • Cấp công trình: Cấp II. Tải trọng thiết kế: HL93; khổ cầu: dài 72m, rộng 8m.
  • Cấp công trình: cấp 2.
  • CTEC cung cấp dịch vụ: Tư vấn khảo sát lập dự án; Khảo sát thiết kế BVTC.
  • Thời gian thực hiện tư vấn: Từ năm 2011.