GÓI THẦU THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP CẢI TẠO NÂNG CẤP QL4B LẠNG SƠN; CTEC tham gia khảo sát thiết kế.

Ngày 11/01/2021 Ban QLDA ĐTXD Lạng Sơn ban hành Quyết định số 09/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế và xây lắp cải tạo nâng cấp QL4B; đoạn Km3+700 đến Km18”; theo đó:

  • Tên dự án: Cải tạo nâng cấp QL4B; đoạn Km3+700 đến Km18;
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Lạng Sơn.
  • Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Trường An- Thành Sơn- UDIC- Trường Thanh- CTEC– BRITEC- LSTC.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 48 tháng. (Hợp đồng EC).
  • Gía trị khảo sát thiết kế: 12,6 tỷ đ. Gía trị toàn bộ gói thầu (KSTK+XL) là 715,199 tỷ đ.
  • https://baodauthau.vn/lien-danh-8-thanh-vien-trung-goi-thau-715-ty-dong-tai-lang-son-post101774.html